De kleine lettertjes, ook wel algemene voorwaarden over onze dienstverlening. In de algemene voorwaarden beantwoorden we je gedetailleerde vragen.

Artikel 1 – Definities

 • On The Chain: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) educatieve inhoud en/of diensten op leslocatie of afstand aan consumenten aanbiedt gevestigd te Wijchen.
 • Directie: de eindverantwoordelijke voor alle activiteiten en het beleid van On The Chain.
 • Docent: de persoon die een of meerdere Begleidingen verzorgt in opdracht van On The Chain.
 • Genderneutraliteit: daar waar in deze voorwaarden “hij” staat wordt steeds gerefereerd aan de persoon, ongeacht diens gender.
 • Inschrijvingsformulier kennismaking: de gratis intake gesprek van maximaal 30 minuten.
 • Inschrijvingsformulier begeleiding: de overeenkomst tussen On The Chain en Consument.
 • Kennismaking: Een gesprek om On The Chain en Consument aan elkaar voor te stellen en af te stemmen wat On The Chain als Begeleiding aan de Consument kan leveren.
 • Begeleiding: opleiding, cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten die tussen On The Chain en Consument.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden overeengekomen.
 3. On The Chain heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te herzien. Indien zij dit doet informeert zij Consumenten met een lopende verbintenis tijdig.

Artikel 3 – Inschrijving en betaling

 1. Via de website kan de Consument zich inschrijven voor een gratis Kennismaking. 
 2. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de Consument een schriftelijke bevestiging met praktische informatie voor het inplannen van de Kennismaking.
 3. Via de link in bevestiging kan de Consument een datum en tijd uitkiezen voor de Kennismaking. 
 4. Tijdens de Kennismaking wordt er bepaald wat de Consument aan Begeleiding wenst en wat On The Chain kan leveren. 
 5. Vervolgens krijgt de Consument een schriftelijk verslag van de Kennismaking met een offerte tot Begeleiding.
 6. De Consument kan via de website of in afstemming via mail zich inschrijven voor de Begeleiding.
 7. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de Consument een schriftelijke bevestiging met praktische informatie voor het inplannen van de Begeleiding.
 8. Via de link in bevestiging kan de Consument een datum en tijd uitkiezen voor de aangeboden Begeleiding. 
 9. Na ontvangst van de keuze van de Consument wordt er een factuur gestuurd naar de Consument.
 10. Het bedrag van het factuur dient de dag voor aanvang van het Begeleiding op de rekening van On The Chain te staan.
 11. Een Consument heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd maar maximaal tot 7 dagen voor aanvang van de Begeleiding. Dit houdt in dat hij binnen 14 dagen na aanmelding zijn inschrijving schriftelijk kan herroepen. Indien de Begeleiding op dat moment al betaald is wordt het reeds betaalde bedrag binnen twee weken volledig teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer.
 12. De prijs van de Begeleiding per sessie van 1 uur staan vermeld op de website alsmede op de factuur.
 13. Kosten voor readers, thee en koffie zijn in de prijs inbegrepen. 
 14. Offertes zijn vrijblijvend en hebben de geldingsduur die in de offerte is opgenomen. Nadat de termijn is verlopen vervalt de offerte. Indien de klant hiervan toch gebruik wenst te maken is On The Chain niet verplicht tot het aangaan van een overeenkomst en behoudt zij het recht om wijzigingen in de offerte aan te brengen.

Artikel 4 – Annulering en restitutie

 1. Annuleren van een Begeleiding is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de Begeleidingsdag. Indien de Begeleiding op dat moment al betaald is wordt het reeds betaalde bedrag binnen twee weken volledig teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer.
 2. In het geval dat On The Chain annuleert, worden de reeds betaalde Begeleiding binnen twee weken volledig teruggestort, zonder enige verplichting tot het vergoeden van rentes of schadevergoeding.
 3. De Consument is zelf verantwoordelijk om bij een Begeleiding te zijn. On The Chain restitueert geen geld bij het vergeten hiervan.

Artikel 5 – Overmacht

 1. Een beroep op overmacht komt de Consument toe indien er sprake is van een situatie die niet aan hem te wijten is en niet te voorzien was, zulks ter beoordeling van On The Chain. On The Chain zal zich in geval van overmacht inspannen om in overleg een inhaalmogelijkheid te creëren dan wel over te gaan tot terugbetaling. Voorbeelden van overmacht zijn het plotseling krijgen van een ernstige ziekte of handicap. Financiële problemen, verhuizingen, grote drukte of het krijgen van een kind worden niet als overmacht gezien. Bij financiële of persoonlijke problemen kan worden overlegd over een betalingsregeling. Indien On The Chain zelf met een beroep op overmacht Begeleiding moet afzeggen zal zij zich steeds inspannen om op zo kort mogelijke termijn een mogelijkheid te bieden Begeleiding in te halen.
 2. Een Consument kan geen aanspraak doen op teruggave van geld nadat de Begeleiding is gevolgd.

Artikel 6 – Privacy

 1. Alle privacygevoelige informatie bekend bij of verstrekt door Consumenten dan wel On The Chain is vertrouwelijk en valt onder een geheimhoudingsverplichting. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.
 2. On The Chain verwerkt persoonsgegevens en gaat hier conform de AVG mee om. Dit wordt in detail uitgewerkt in de `Privacyverklaring` en vermeld op de website
 3. Iedereen die zich inschrijft voor een opleiding kan zich aanmelden voor de mailinglijst waarmee hij op de hoogte wordt gehouden van andere Begeleiding van On The Chain. Iemand kan zich te allen tijde voor de nieuwsbrief uitschrijven.
 4. Het maken van geluid- of beeldopnames tijdens de Begeleiding is niet toegestaan.

Artikel 7 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Studiemateriaal, curriculum en competenties zijn eigendom van On The Chain en vallen onder het Auteursrecht. Consumenten hebben uitsluitend gebruiksrecht voor eigen leerdoeleinden. Publicatie of overdracht anderszins is nadrukkelijk verboden. Het Auteursrecht rust ook op de aanvullingen die Docenten hebben gemaakt of gebruiken.
 2. Alle informatie, waaronder de offerteaanvraag, gegevens, documenten en overige bedrijfsinformatie, die door On The Chain in het kader van de (totstandkoming van de) Overeenkomst aan Consument wordt verstrekt en/of is vervaardigd, mag door hen op geen andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor deze aan haar ter beschikking is gesteld en blijft te allen tijde eigendom van On The Chain.
 3. Consumenten dienen zich ervan bewust te zijn dat op alle studiematerialen, dus ook de materialen die geheel of ten dele vervaardigd zijn door derden zoals boeken, filmopnames etc., het Auteursrecht rust en dat geen enkele deel daarvan vermenigvuldigd, opgeslagen in een digitaal bestand en/of gepubliceerd mag worden zonder toestemming van On The Chain dan wel de auteur.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. On The Chain geeft geen financieel advies, maar financiele educatie. We geven je de kennis om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je financiële toekomst. On The Chain is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn. De uitingen van On The Chain hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat.
 2. On The Chain is niet aansprakelijk voor claims die hun oorsprong vinden in de gevolgde Begeleiding en de gebruikte lesmaterialen. Voorts is zij niet aansprakelijk voor diefstal, lichamelijk of psychisch letsel, ontstaan tijdens studieactiviteiten. Deelname aan de Begeleiding geschiedt geheel voor eigen risico van de Consument. Dit is slechts anders wanneer de schade aantoonbaar en met opzet of door bewuste roekeloosheid is ontstaan door (medewerkers van) On The Chain.
 3. Indien er een gegronde aansprakelijkheidsstelling is, kan deze nooit hoger zijn dan het maximaal door de verzekeraar uit te keren bedrag.
 4. On The Chain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.
 5. De Consument vrijwaart On The Chain voor aanspraken van derden. Zij zijn zelf aansprakelijk voor hetgeen zij, mogelijk onbedoeld, veroorzaken en worden geacht hiervoor op adequate wijze te zijn verzekerd.

Artikel 9 – Klachten

 1. Indien de Consument een klacht heeft dient hij deze altijd eerst bij On The Chain kenbaar te maken. On The Chain beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over een procedure waarin reeds op bezwaar is besloten staan niet meer open voor het indienen van een klacht tenzij deze klacht de procedure betreft.
 2. Uit respect voor elkaar en in de wetenschap dat communicatie via social media zeer beschadigend en escalerend kan werken hebben partijen met elkaar afgesproken dat er niet via de social media gecommuniceerd wordt over de Begeleiding noch over Consumenten, docenten of andere betrokkenen.

Artikel 10 – Toepasselijk Recht

 1. Op alle offertes en overeenkomsten tussen On The Chain en Consument of derden is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.