De kleine lettertjes, ook wel algemene voorwaarden over onze dienstverlening. In de algemene voorwaarden beantwoorden we je gedetailleerde vragen.

Artikel 1 – Definities

 • On The Chain: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) educatieve inhoud en/of diensten op les locatie of afstand aan consumenten aanbiedt gevestigd te Wijchen.
 • Directie: de eindverantwoordelijke voor alle activiteiten en het beleid van On The Chain.
 • Docent: de persoon die een of meerdere Begeleidingen verzorgt in opdracht van On The Chain.
 • Genderneutraliteit: daar waar in deze voorwaarden “hij” staat wordt steeds gerefereerd aan de persoon, ongeacht diens geslacht.
 • Kennismakingsgesprek: Een gesprek om On The Chain en Consument aan elkaar voor te stellen en af te stemmen wat On The Chain als Begeleiding aan de Consument kan leveren.
 • Persoonlijke begeleiding: opleiding, cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden van de Consument.
 • Beheer je Crypto portfolio applicatie: De applicatie om de consument zijn crypto portfolio bij te houden.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten tussen On The Chain en de Consument.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden overeengekomen.
 3. On The Chain heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te herzien. Indien zij dit doet informeert zij Consumenten met een lopende verbintenis tijdig.

Artikel 3 – Kennismakingsgesprek

 1. Via de website kan de Consument zich aanmelden voor een gratis Kennismakingsgesprek. 
 2. Na ontvangst van de aanmelding door On The Chain ontvangt de Consument een schriftelijke bevestiging met praktische informatie voor het inplannen van het Kennismakingsgesprek.
 3. Via de link in de bevestiging kan de Consument een datum en tijd uitkiezen voor het Kennismakingsgesprek. 
 4. Tijdens het Kennismakingsgesprek wordt er bepaald wat de Consument aan Persoonlijke begeleiding wenst en wat On The Chain kan leveren. 
 5. Vervolgens krijgt de Consument een schriftelijk verslag van het Kennismakingsgesprek met eventueel een offerte voor Persoonlijke begeleiding.

Artikel 4 – Persoonlijke begeleiding

 1. De Consument kan via de website of in antwoord op de offerte mail van het eerdere Kennismakingsgesprek zich aanmelden voor de Persoonlijke begeleiding.
 2. Na ontvangst van de bevestiging van het offerte door On The Chain ontvangt de Consument een factuur voor de offerte.
 3. Na het betalen van de factuur door de Consument wordt in afstemming met de Consument de Persoonlijke begeleiding ingepland.
 4. De prijs van de Persoonlijke begeleiding per sessie van 1 uur staan vermeld op de website alsmede op de offerte en factuur.
 5. De Consument heeft na aanmelding 14 dagen bedenktijd maar maximaal tot 7 dagen voor aanvang van de Persoonlijke begeleiding. Dit houdt in dat hij binnen 14 dagen na aanmelding zijn inschrijving schriftelijk kan herroepen. Indien de Persoonlijke begeleiding op dat moment al betaald is, wordt het reeds betaalde bedrag binnen twee weken volledig teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer.
 6. Kosten voor readers, thee en koffie zijn in de prijs inbegrepen. 
 7. Offertes zijn vrijblijvend en hebben de geldingsduur die in de offerte is opgenomen. Nadat de termijn is verlopen vervalt de offerte. Indien de klant hiervan toch gebruik wenst te maken is On The Chain niet verplicht tot het aangaan van een overeenkomst en behoudt zij het recht om wijzigingen in de offerte aan te brengen.

Artikel 5 – Beheer je Crypto Portfolio applicatie

 1. De Consument kan via de website abonneren op de Beheer je Crypto portfolio applicatie (www.beheerjecrypto.nl).
 2. De Consument abonneert zich met een creditcard met een keuze voor een maand of jaar abonnement.
 3. Bij een maand abonnement krijgt de Consument twee weken gratis de abonnement op proef, de eerste facturatie gaat pas in na twee weken.
 4. Bij een jaar abonnement krijgt de Consument een korting van twee maanden op jaar basis.
 5. Na het ontvangen van de registratie van het abonnement en verwerken van de aanvraag door On The Chain, ontvangt de Consument een account op www.beheerjecrypto.nl
 6. Een Consument heeft na aanmelding 14 dagen bedenktijd maar maximaal tot 7 dagen voor aanvang van het abonnement. Dit houdt in dat hij binnen 14 dagen na aanmelding zijn inschrijving schriftelijk kan herroepen. Indien het abonnement op dat moment al betaald is wordt het reeds betaalde bedrag binnen twee weken volledig teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer.

Artikel 6 – Annulering en restitutie

 1. Annuleren van de Persoonlijke begeleiding is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de Persoonlijke begeleiding. Indien de Persoonlijke begeleiding op dat moment al betaald is wordt het reeds betaalde bedrag binnen twee weken volledig teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer.
 2. In het geval dat On The Chain annuleert, worden de reeds betaalde Persoonlijke begeleiding binnen twee weken volledig teruggestort, zonder enige verplichting tot het vergoeden van rentes of schadevergoeding.
 3. De Consument is zelf verantwoordelijk om bij een Persoonlijke begeleiding te zijn. On The Chain restitueert geen geld bij te laat of niet verschijnen.
 4. Annuleren van het Beheer je Crypto portfolio applicatie maand abonnement kan vijf werkdagen voor het einde van het lopende abonnement.
 5. Annuleren van het Beheer je Crypto portfolio applicatie jaar abonnement kan één maand voor het einde van het lopende abonnement.
 6. Tussentijds annuleren is mogelijk zonder verplichting van On The Chain tot restitutie.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Een beroep op overmacht komt de Consument toe indien er sprake is van een situatie die niet aan hem te wijten is en niet te voorzien was, zulks ter beoordeling van On The Chain. On The Chain zal zich in geval van overmacht inspannen om in overleg een inhaalmogelijkheid van de Begeleiding te creëren dan wel over te gaan tot terugbetaling. Voorbeelden van overmacht zijn het plotseling krijgen van een ernstige ziekte of handicap. Financiële problemen, verhuizingen, grote drukte of het krijgen van een kind worden niet als overmacht gezien. Bij financiële of persoonlijke problemen kan worden overlegd over een betalingsregeling. Indien On The Chain zelf met een beroep op overmacht Begeleiding moet afzeggen zal zij zich steeds inspannen om op zo kort mogelijke termijn een mogelijkheid te bieden Begeleiding in te halen.
 2. Een Consument kan geen aanspraak doen op teruggave van geld nadat de Begeleiding is gevolgd.

Artikel 8 – Privacy

 1. Alle privacygevoelige informatie bekend bij of verstrekt door Consumenten dan wel On The Chain is vertrouwelijk en valt onder een geheimhoudingsverplichting. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.
 2. On The Chain verwerkt persoonsgegevens en gaat hier conform de AVG mee om. Dit wordt in detail uitgewerkt in de `Privacyverklaring` en vermeld op de website
 3. Iedereen die zich inschrijft voor Begeleiding of een abonnement afsluit op de Beheer je Crypto portfolio applicatie kan zich aanmelden voor de mailinglijst waarmee hij op de hoogte wordt gehouden van andere Begeleiding of producten van On The Chain. Iemand kan zich te allen tijde voor de nieuwsbrief uitschrijven.
 4. Het maken van geluid- of beeldopnames tijdens de Begeleiding is niet toegestaan, tenzij dit door On The Chain wordt gedaan met goedkeuring van de Consument.

Artikel 9 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Studiemateriaal, curriculum en competenties zijn eigendom van On The Chain en vallen onder het Auteursrecht. Consumenten hebben uitsluitend gebruiksrecht voor eigen leerdoeleinden. Publicatie of overdracht anderszins is nadrukkelijk verboden. Het Auteursrecht rust ook op de aanvullingen die Docenten hebben gemaakt of gebruiken.
 2. Alle informatie, waaronder de offerteaanvraag, gegevens, documenten en overige bedrijfsinformatie, die door On The Chain in het kader van de (totstandkoming van de) Overeenkomst aan Consument wordt verstrekt en/of is vervaardigd, mag door hen op geen andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor deze aan haar ter beschikking is gesteld en blijft te allen tijde eigendom van On The Chain.
 3. Consumenten dienen zich ervan bewust te zijn dat op alle studiematerialen, dus ook de materialen die geheel of ten dele vervaardigd zijn door derden zoals boeken, filmopnames etc., het Auteursrecht rust en dat geen enkele deel daarvan vermenigvuldigd, opgeslagen in een digitaal bestand en/of gepubliceerd mag worden zonder toestemming van On The Chain dan wel de auteur.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. On The Chain geeft geen financieel advies, maar financiele educatie. We geven je de kennis om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je financiële toekomst. On The Chain is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn. De uitingen van On The Chain hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat.
 2. On The Chain is niet aansprakelijk voor claims die hun oorsprong vinden in de gevolgde Begeleiding en de gebruikte lesmaterialen. Voorts is zij niet aansprakelijk voor diefstal, lichamelijk of psychisch letsel, ontstaan tijdens studieactiviteiten. Deelname aan de Begeleiding geschiedt geheel voor eigen risico van de Consument. Dit is slechts anders wanneer de schade aantoonbaar en met opzet of door bewuste roekeloosheid is ontstaan door (medewerkers van) On The Chain.
 3. Indien er een gegronde aansprakelijkheidsstelling is, kan deze nooit hoger zijn dan het maximaal door de verzekeraar uit te keren bedrag.
 4. On The Chain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.
 5. De Consument vrijwaart On The Chain voor aanspraken van derden. Zij zijn zelf aansprakelijk voor hetgeen zij, mogelijk onbedoeld, veroorzaken en worden geacht hiervoor op adequate wijze te zijn verzekerd.

Artikel 11 – Klachten

 1. Indien de Consument een klacht heeft dient hij deze altijd eerst bij On The Chain kenbaar te maken. On The Chain beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over een procedure waarin reeds op bezwaar is besloten staan niet meer open voor het indienen van een klacht tenzij deze klacht de procedure betreft.
 2. Uit respect voor elkaar en in de wetenschap dat communicatie via social media zeer beschadigend en escalerend kan werken, hebben partijen met elkaar afgesproken dat er niet via de social media gecommuniceerd wordt over de Begeleiding noch over Consumenten, docenten of andere betrokkenen.

Artikel 12 – Toepasselijk Recht

 1. Op alle offertes en overeenkomsten tussen On The Chain en Consument of derden is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.